آموزش نرم افزار آباکوس

آموزش نرم افزار آباکوسدر این قسمت به آموزش و ارائه مدلهای مختلف در زمینه آموزش و مسائلی نظیر تمرین های کلاسی و مدلسازی های ساده و آموزشی در قالب نرم افزار آباکوس پرداخته می شود. مدلسازی مدلهای مقالات جهت وریفای و صحت سنجی، تمرین های کلاسی درس اجزاء محدود، انجام مدلسازی پایاننامه مهندسی عمران و مکانیک مدلهای بدون پیچیدگی خاص و مدلهای آموزشی نرم افزار آباکوس  جهت هرچه بهتر یادگیری Abaqus ارائه می گردد.