سازه فولادی

مدل  اتصال سازه فولادی در آباکوس

در مدلسازی سازه های فلزی در آباکوس Abaqus باید دقت داشت که مصالح پس از تسلیم و ورود به ناحیه غیرخطی، توانایی تحمل نیروی خود را بطور کامل از دست نداده و می توانند نیروی بیشتری را تحمل نمایند. این موضوع در رفتار فولاد به خوبی قابل مشاهده است. بمنظور جلوگیری از طراحی مقاطع غیر اقتصادی، لازم است که با شناخت کافی از رفتار پلاستیسیته مصالح از حداکثر ظرفیت آنها در طراحی استفاده گردد.شکل پذیری، قابلیتی از یک سازه یا یک جزء سازه ای است که در آن سیستم میتواند تغییرشکلهای غیر ارتجاعی از خود نشان دهد بدون اینکه این تغییر شکلها منجر به انهدام کلی سازه و یا جزء سازه ای گردد. در این قسمت به نحوه مدلسازی سازه های فلزی نظیر اسکلت های فلزی، تیر همبند EBF، اتصالات خورجینی، اتصالات صلب و نیمه صلب و مفصلی، مهاربندهای واگرا و همگرا، دیوار برشی فولادی و ... در نرم افزار آباکوس پرداخته می شود.

Rigid Steel Beam Column Connection Modeling Abaqus Mesh

چکیده:

در محلهای تلاقی سیستم های باربر جانبی متعامد سازه های فولادی استفاده از مقاطعی که رفتار مشابه در هر دو محور اصلی خود دارا می باشند موجب تقویت و بهبود رفتار سازه حین بارگذاری ثقلی و بویژه چرخه ای می شود.

Abaqus Modeling Of Eccentially Braced Frame EBF Steel

چکیده: استفاده از انواع مهاربندهاي خارج از مرکز در طراحی و مقاوم سازي ساختمانهاي اسکلت فولادي بسیار متداول است. این مهاربندها از سختی مناسب و شکل پذیري بسیار بالایی برخوردارند. در بادبندهاي EBF آئين نامه ي سازه هاي فولادي آمريكا مقرر مي دارد چنانچه تير پيوند در كنار ستون واقع شده باشد اتصال آن به ستون بايد صلب باشد.