خاک

نحوه مدلسازی شیب شیروانی دیوار حائل خاک فونداسیون در آباکوس

خاک‌ها به سه دسته درشت بافت شامل خاکهای شنی و متوسط بافت شامل سیلت و ماسه و ریزبافت شامل خاکهای رسی طبقه‌بندیمی‌شوند. بارزترین نقطه ضعف خاکها به عنوان مهمترین مصالح مورد استفاده در ساخت و سازهای عمرانی، پائین بودن مقاومت برشی و بالطبع گسیختگی آن میباشد. به منظور کاهش اثرات منفی این نقیصه می توان خاک رابه طریقی مسلح نمود تا از این طریق بتوان به افزایش باربری وهمچنین کاهش حجم عملیات خاکی دست یافت.یکی از مشکلات پروژه‌های عمرانی، مواجهه با خاک‌های مسئله‌دار نظیر خاک‌های سست با قابلیت باربری کم، نشست‌پذیری زیاد، روانگرایی و خاک‌های دستی است. استفاده از تئوری رفتاری خاک دراگر پراگر و موهر کلمب Mohr-Coulomb & Drucker-Prager و Cam clay و تفاوت آنها در نرم افزار آباکوس مدلسازی هرچه دقیق تر این مسائل کمک می کند.

Embankment Soil Dam Modelling Abaqus

چکیده:

ترک خوردگي سد خاکی نماد وضعيتي است که در آن توده خاک دچار گسیختگی برشی و یا گسیختگی کششی می گردد . ترک خوردگی معمولاً با سطح تنش موثر خاک و فشار آب در ارتباط است .