مدل ها

در این قسمت با ارائه مدلسازی های مختلف سعی بر اینست که در تمام شاخه های دسته بندی بندی شده به حل مسائل اساسی پرداخته شود. عمده مباحث مدلسازی به شرح زیر می باشد:

تحلیل های دینامیکی غیر خطی Nonlinear Dynamic Analysis
مدلسازی پل ، سد وزنی و قوسی ، تونل Modeling of (Bridges, Dam, Tunnel)
مدلسازی سازه های بنایی Masonry Modeling (Micro-Macro-cohesive)
مدلسازی سازه های بتنی مسلح – فولادی Concrete & Steel Building Modeling
اندرکنش آب و سازه و خاک و سازه Fluid Structure Interaction
مدلسازی کامپوزیت و FRP Composite Modeling
مکانیک شکست Fracture Mechanics
معیار مور-کلمب ، دراکر پراگر Mohr-Coulomb & Drucker-Prager Theory
تحلیل و مدلسازی انفجار Blast Modeling and Analysis
آنالیز خسارت Damage Analysis
تکنولوژی تماس Contact Technology
تحلیل کمانش غیر خطی Nonlinear Buckling Analysis
آنالیز غیر خطی لرزه ای Nonlinear Seismic Analysis
تحلیل آتش و حرارت Thermal & Fire Engineering Analysis
مدلسازی مخازن تحت فشار Modeling of Tank and Pressure Vessel

زیر مجموعه ها

مدلسازی تیر و ستون و اسکلت سازه بتنی در آباکوس

مدلسازی سازه های بتنی در آباکوس نياز به دانش مكانيك رفتاري و ويژگي هاي خاص مواد مركب دارد. فرض اساسي مدل هاي خميري، باربرداري و بارگذاري مجدد با سختي اوليه می باشد و در صورتي مناسب است كه رفتار غيرخطي ماده بر اثر لغزش خميري بر روي سطوح داخلي ايجاد شود .مدلسازی سازه های بتنی در نرم افزار های تحلیلی مانند نرم افزار المان محدود آباکوس نیاز به مدلسازی رفتار دقیق بتن با احتساب مکانیک آسیب و ترک است. مكانيك آسيب ابزاري است كه براي شرح رفتار مصالح به فراواني استفاده شده است نظیر معیار CDP Concrete Damage Plasticity. در منحني تنش- كرنش بتن تحت بارگذاري رفت و برگشتي، به طور همزمان پديده كاهش سختي و كرنش پلاستيك قابل مشاهده است. در این قسمت به بررسی انواع مختلف سازه های بتنی نظیر دیوار برشی بتنی، فونداسیون بتنی، شمع های بتنی، دیوار حائل، تیر و ستون بتنی و مقاومسازی با FRP پرداخته می شود.

مدل  اتصال سازه فولادی در آباکوس

در مدلسازی سازه های فلزی در آباکوس Abaqus باید دقت داشت که مصالح پس از تسلیم و ورود به ناحیه غیرخطی، توانایی تحمل نیروی خود را بطور کامل از دست نداده و می توانند نیروی بیشتری را تحمل نمایند. این موضوع در رفتار فولاد به خوبی قابل مشاهده است. بمنظور جلوگیری از طراحی مقاطع غیر اقتصادی، لازم است که با شناخت کافی از رفتار پلاستیسیته مصالح از حداکثر ظرفیت آنها در طراحی استفاده گردد.شکل پذیری، قابلیتی از یک سازه یا یک جزء سازه ای است که در آن سیستم میتواند تغییرشکلهای غیر ارتجاعی از خود نشان دهد بدون اینکه این تغییر شکلها منجر به انهدام کلی سازه و یا جزء سازه ای گردد. در این قسمت به نحوه مدلسازی سازه های فلزی نظیر اسکلت های فلزی، تیر همبند EBF، اتصالات خورجینی، اتصالات صلب و نیمه صلب و مفصلی، مهاربندهای واگرا و همگرا، دیوار برشی فولادی و ... در نرم افزار آباکوس پرداخته می شود.

مدلسازی سازه بنایی در آباکوس

اتصالات نامناسب بین اجزا سازه بنایی باعث ایجاد آسیب دیدگی و تخریب در برابر زلزله میگردد.مدل کردن سازه های بنایی تحت بار گذاری استاتیکی و دینامیکی در مقایسه با مدلهای آزمایشگاهی بسیار کم هزینه میباشند اما بایستی دقت داشت که این مدلها زمانی نتیجه درست و دقیقی ارائه میدهند که اجزا و اندرکنش بین آنها و اعمال نیروها به درستی در مدلسازی صورت گرفته باشد.سازه های بنایی به دلیل وجود درزها به صورت افقی و عمودی دارای رفتار ناهمسانگردیست که خصوصیات نرمی و مقاومتی ارتوتروپیکی از خود نشان میدهد که نه تنها به خصوصیات مصالح تشکیل دهنده بلکه به اندرکنش بین مصالح نیز بستگی دارد.بر اساس این فرضیات محققان برای آنالیز سازه های بنایی و مدلسازی سازه بنایی در آباکوس Abaqus دو روش مدلسازی میکرو و ماکرو را مورد بررسی قرار میدهند . در این قسمت به مدلسازی دیوار و سازه بنایی با بازشو و به صورت میانقاب و مقاومسازی با FRP پرداخته می شود.

مدلسازی سازه هیدرولیکی سد اسکله مخزن در آباکوس

با توجه به اهميت سازه های هیدرولیکی نظیر سدهای خاکی، سد بتنی وزنی، سد قوسی، مخزن هوایی، مخزن ذخیره سازه سیالات و ... معمولاً سعی بر آن است که رفتار لرزه‌ای اینگونه از سازه ها در برابر خطرات ناشی از زلزله، بارهای هیرواستاتیکی و ... مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. رفتار دینامیکی سازه های هیدرولیکی به دلیل وجود پدیده هایی چون اندرکنش آب و سازه، اندرکنش سازه با فوندانسیون، اثرات رفتار غیر خطی مصالح و ... پیچیده تر از سازه های متعارف میباشد. اندرکنش یعنی دو محیط مجاور هم هنگام زلزله سازه به سیال، یک اثر می گذارد و سیال اثر را برمیگرداند که بطور مجزا قابل تحلیل نیستند. در مورد اندرکنش سازه و سیال جهت پیش بینی توزیع فشار هیدرودینامیک از روشهای تحلیلی و تجربی همانند روش وسترگارد و زنگار استفاده می شود. استفاده از روش المان محدود و نرم افزار آباکوس Abaqus برای تحلیل دینامیکی سازه های هیدرولیکی متداول گردیده است.

نحوه مدلسازی شیب شیروانی دیوار حائل خاک فونداسیون در آباکوس

خاک‌ها به سه دسته درشت بافت شامل خاکهای شنی و متوسط بافت شامل سیلت و ماسه و ریزبافت شامل خاکهای رسی طبقه‌بندیمی‌شوند. بارزترین نقطه ضعف خاکها به عنوان مهمترین مصالح مورد استفاده در ساخت و سازهای عمرانی، پائین بودن مقاومت برشی و بالطبع گسیختگی آن میباشد. به منظور کاهش اثرات منفی این نقیصه می توان خاک رابه طریقی مسلح نمود تا از این طریق بتوان به افزایش باربری وهمچنین کاهش حجم عملیات خاکی دست یافت.یکی از مشکلات پروژه‌های عمرانی، مواجهه با خاک‌های مسئله‌دار نظیر خاک‌های سست با قابلیت باربری کم، نشست‌پذیری زیاد، روانگرایی و خاک‌های دستی است. استفاده از تئوری رفتاری خاک دراگر پراگر و موهر کلمب Mohr-Coulomb & Drucker-Prager و Cam clay و تفاوت آنها در نرم افزار آباکوس مدلسازی هرچه دقیق تر این مسائل کمک می کند.

مدل بهسازی خاک

روش های بهسازی خاک ها به منظور تغییر خصوصیات خاک مورد استفاده قرار می گیرد که در نهایت منجر به کاهش نشست سازه، بهبود مقاومت برشی خاک و در نتیجه افزایش ظرفیت باربری آن، افزایش ضریب اطمینان در مقابل لغزش شیروانی خاکریزها و سدهای خاکی، کاهش خصوصیات فشرده شدن و تورم خاک می شوند. طرح و اجرای روش‌های گوناگون بهسازی خاک، شمع، میکروپایل، نیلینگ، آنالیز و اجرای روش‌های گوناگون جهت پایداری ترانشه‌ها، گودبرداری‌های عمیق در محیط‌های شهری، انکراژ، حفاری و تزریق، خاک مسلح و بکارگیری ژئوسنتتیک‌ها و از جمله روشهای بهسازی خاک می باشند که نیاز به تحلیل و طراحی دقیق قبل از اجرا دارند لذا مدلسازی روشهای فوق در نرم افزا های تحلیلی نظیر آباکوس امری مهم و ضروریست. در این قسمت با مدلهای مختلف بهسازی خاک در آباکوس آشنا می شوید و برخی فایلها را به صورت رایگان دانلود می نمایید.

مدلسازی انفجار در آباکوسامروزه با گسترش روز افزون پژوهش و تحقیق پیرامون اثر گذاری بار انفجار بر سازه ها زوایای مختلف رفتار سازه در برابر بار انفجاری مورد مطالعه قرار گرفته است از آن جا که فشار ناشی از بار انفجاری رابطه مستقیم با جرم ماده منفجره مورد استفاده دارد لذا بررسی میزان اثر گذاری جرم ماده منفجره در رفتار سازه تحت اثر بار گذاری انفجار از اهمیت بالایی برخوردار است. مدلسازی بارگذاری انفجاری در نرم افزار آباکوس به دو روش بارگذاری فشاری و مدلسازی TNT و مدلسازی موج ناشی از انفجار است که در این روش تحلیل دینامیکیغیرخطی با در نظر گرفتن اثرات نرخ کرنش بالای ناشی از انفجار و مدلسازی ماده منفجره با استفاده مدل  ConWep در نرم افزار Abaqus انجام میگیرد.

مدلسازی تست خمش در آباکوسدر نرم افزار abaqus می توان بسیاری از مسائل مهندسی همانند مسائل سازه ای ، انتقال حرارت ، انتقال جرم ، آنالیز کوپله حرارتی- جابجایی ، آنالیز کوپله حرارتی- الکتریکی ، آکوستیک ، مکانیک خاک ، آنالیز پیزو الکتریک ، آنالیز الکترو مغناطیسی و دینامیک سیالات را شبیه سازی نمود به همین سبب بیشتر مسائل در حوزه مهندسی مکانیک ، مهندسی عمران ، مهندسی هوا و فضا ، مهندسی مواد در آباکوس قابل تحلیل خواهند بود. همچنین نرم افزار آباکوس دارای مدل‌های رفتاری بسیار زیادی است که در مدلسازی انواع مواد با خواص و رفتار گوناگون نظیر فلزات، لاستیک‌ها، پلیمرها، کامپوزیت‌ها، بتن مسلح، فومهای فنری و نیز شکننده و همچنین مصالحی ژئوتکنیکی نظیر خاک و سنگ، قابلیت بالایی را ممکن می‌سازد.

آموزش نرم افزار آباکوسدر این قسمت به آموزش و ارائه مدلهای مختلف در زمینه آموزش و مسائلی نظیر تمرین های کلاسی و مدلسازی های ساده و آموزشی در قالب نرم افزار آباکوس پرداخته می شود. مدلسازی مدلهای مقالات جهت وریفای و صحت سنجی، تمرین های کلاسی درس اجزاء محدود، انجام مدلسازی پایاننامه مهندسی عمران و مکانیک مدلهای بدون پیچیدگی خاص و مدلهای آموزشی نرم افزار آباکوس  جهت هرچه بهتر یادگیری Abaqus ارائه می گردد.