COM_CONTENT_CHEKIDEH :

چکیده:مهاربندهاي مقيد شده در برابرکمانش به دليل عدم كمانش، قادر به اتلاف انرژي زيادي بوده و روشی مناسب برای مقاوم سازی لرزه ای قابهای خمشی می باشد.دو نوع جدید سیستمهای مهاربندی که در طراحی سازه های جدید و بهسازی سازه های ضعیف مورد استفاده قرار میگیرد مهاربندهای کمانش ناپذیرBRB و دیوار برشی می باشد.

دراين مطالعه، روشي براي تهيه يك مدل ساده از مهاربندهاي كمانش ناپذير ارائه ميگردد. بعد از معرفي اجزاء مهاربندهاي كمانش ناپذير، يك نمونه از اين نوع مهاربند در نرم افزار اجزاء محدود Abaqus با در نظر گرفتن تمامي مواد مورد استفاده مدلسازي ميشود. بعد از تأييد مدل نمونه واقعي با استفاده از نتايج آزمايشگاهي در دسترس كه توسط تحليل غيرخطي ديناميكي صورت ميپذيرد، مدل ساده مورد نظر ساخته ميشود. هدف از این تحقیق بررسی عددی رفتار مهاربندهای کمانش ناپذیر BRB از لحاظ مقاومت، شکل پذیری وقابلیت جذب انرژی می باشد.

COM_CONTENT_MAGHALEH_MARJA :

F. López-Almansa ,⇑, J.C. Castro-Medina , S. Oller, - “ A numerical model of the structural behavior of buckling-restrained braces”-Engineering Structures 41 (2012) 108–117