COM_CONTENT_CHEKIDEH :

چکیده: ورق های ساندویچی نوع ویژه ای از مواد کامپوزیتی هستند که از اتصال دو صفحه نازک با استحکام مکانیکی بالا و یک هسته ضخیم ولی سبک و بااستحکام مکانیکی پایین به وجود می آیند.

ورق های ساندویچی نوع ویژه ای از مواد کامپوزیتی هستند که از اتصال دو صفحه نازک با استحکام مکانیکی بالا و یک هسته ضخیم ولی سبک و بااستحکام مکانیکی پایین به وجود می آیند. این هسته ها دارای انواع مختلف می باشند که هسته چوبی بالسا یکی از انواع آن می باشد. هسته های چوبی به علت سبکی، فراوانی در طبیعت، سازگاری با محیط زیست و قابل بازیافت بودن، کاربرد روزافزونی در ساخت مواد ساندویچی پیدا می کنند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی برخی از خواص مکانیکی مواد ساندویچی با هسته چوبی مانند مقاومت خمشی، تست ضربه و غیره و مقایسه آن با هسته های دیگر همچون فوم در نرم افزار آباکوس می باشد.

COM_CONTENT_MAGHALEH_MARJA :

Gdoutos E.E, I.M.Daniel .(2008) Failure modes of composite sandwich beams. Theoret. Appl. Mech., Vol.35, No.1-3, pp. 105{118, Belgrade 2008