COM_CONTENT_CHEKIDEH :

چکیده:

ترک خوردگي سد خاکی نماد وضعيتي است که در آن توده خاک دچار گسیختگی برشی و یا گسیختگی کششی می گردد . ترک خوردگی معمولاً با سطح تنش موثر خاک و فشار آب در ارتباط است .

در بسیاری از سد های خاکی خراب شده سرعت ویرانی به حدی بوده است که متصدیان بهره برداری و یا ساخت سد ، فرصت کافی برای اجرای تدابیری برای اصلاح اشتباهات نداشته اند ، بر همین مبنا لازم است ضمن مطالعه و بررسی مکانیسم های مختلفی که برای وقوع خرابی در سد متصور است شناسایی شده و در طراحی و اجرا تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز خرابی اتخاذ گردد . هدف از انجام این مطالعه ارزیابی رفتار لرزه ای سد خاکی تنگویه تحت بار گذاری زلزله می باشد این که چه نقاطی از سد تحت این بار دچار آسیب گشته و رفتار کلی سد به چه صورت است در این مطالعه مورد بررسی قرار می گیرد.نرم افزار مورد استفاده  نرم افزار اجزا محدود آباکوس Abaqus می باشد.

COM_CONTENT_MAGHALEH_MARJA :

Abhilasha P. S., T. G. Antony Balan, - “ Numerical Analysis of Seepage in Embankment Dams”- IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR-JMCE)- e-ISSN: 2278-1684- PP 13-23