COM_CONTENT_CHEKIDEH :

چکیده: با توجه به اهميت و نقش کلیدی سدها در تولید انرژی و همچنین در تامین آب  کشاورزی، شرب و صنعتی، تمرکز بر روی ارزیابی ایمنی سدهایی که با معیارهای ایمنی گذشته ساخته شده و هم اکنون در دست بهره برداری می باشند، از اهميت خاصي برخوردار است.

با توجه به اهميت و نقش کلیدی سدها در تولید انرژی و همچنین در تامین آب  کشاورزی، شرب و صنعتی، تمرکز بر روی ارزیابی ایمنی سدهایی که با معیارهای ایمنی گذشته ساخته شده و هم اکنون در دست بهره برداری می باشند، از اهميت خاصي برخوردار است. بدین جهت معمولاً سعی بر آن است که رفتار لرزه‌ای سدهای بتنی وزنی ، پایه دار، قوسی و ... در برابر خطرات ناشی از زلزله مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در این مدلسازی با بررسی سد بتنی لتیان و شناخت نقاط آسیب پذیر آن به مدلسازی در نرم افزار المان محدود آباکوس ABAQUS پرداخته و اثرات اندرکنش مخزن و تاثیر آن بر روی سد تحت اعمال شتاب نگاشت های مختلف بم، طبس و رودبار مورد بررسی و تحلیل واقع می گردد.

 

COM_CONTENT_MAGHALEH_MARJA :

Salman Movahedi N and Aminnejad B. Seismic performance assessment of Latyan concrete buttress dam subjected to different records including reservoir effects by finite element method. J. Fundam. Appl. Sci., 2016, 8(3), 1206-1220.