سازه هیدرولیکی

مدلسازی سازه هیدرولیکی سد اسکله مخزن در آباکوس

با توجه به اهميت سازه های هیدرولیکی نظیر سدهای خاکی، سد بتنی وزنی، سد قوسی، مخزن هوایی، مخزن ذخیره سازه سیالات و ... معمولاً سعی بر آن است که رفتار لرزه‌ای اینگونه از سازه ها در برابر خطرات ناشی از زلزله، بارهای هیرواستاتیکی و ... مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. رفتار دینامیکی سازه های هیدرولیکی به دلیل وجود پدیده هایی چون اندرکنش آب و سازه، اندرکنش سازه با فوندانسیون، اثرات رفتار غیر خطی مصالح و ... پیچیده تر از سازه های متعارف میباشد. اندرکنش یعنی دو محیط مجاور هم هنگام زلزله سازه به سیال، یک اثر می گذارد و سیال اثر را برمیگرداند که بطور مجزا قابل تحلیل نیستند. در مورد اندرکنش سازه و سیال جهت پیش بینی توزیع فشار هیدرودینامیک از روشهای تحلیلی و تجربی همانند روش وسترگارد و زنگار استفاده می شود. استفاده از روش المان محدود و نرم افزار آباکوس Abaqus برای تحلیل دینامیکی سازه های هیدرولیکی متداول گردیده است.

Embankment Soil Dam Modelling Abaqus Deformation Sliding

چکیده:

ترک خوردگي سد خاکی نماد وضعيتي است که در آن توده خاک دچار گسیختگی برشی و یا گسیختگی کششی می گردد . ترک خوردگی معمولاً با سطح تنش موثر خاک و فشار آب در ارتباط است .

3

چکیده: با توجه به اهميت و نقش کلیدی سدها در تولید انرژی و همچنین در تامین آب  کشاورزی، شرب و صنعتی، تمرکز بر روی ارزیابی ایمنی سدهایی که با معیارهای ایمنی گذشته ساخته شده و هم اکنون در دست بهره برداری می باشند، از اهميت خاصي برخوردار است.