COM_CONTENT_CHEKIDEH :

چکیده: استفاده از انواع مهاربندهاي خارج از مرکز در طراحی و مقاوم سازي ساختمانهاي اسکلت فولادي بسیار متداول است. این مهاربندها از سختی مناسب و شکل پذیري بسیار بالایی برخوردارند. در بادبندهاي EBF آئين نامه ي سازه هاي فولادي آمريكا مقرر مي دارد چنانچه تير پيوند در كنار ستون واقع شده باشد اتصال آن به ستون بايد صلب باشد.

استفاده از انواع مهاربندهاي خارج از مرکز در طراحی و مقاوم سازي ساختمانهاي اسکلت فولادي بسیار متداول است. این مهاربندها از سختی مناسب و شکل پذیري بسیار بالایی برخوردارند. در بادبندهاي EBF آئين نامه ي سازه هاي فولادي آمريكا مقرر مي دارد چنانچه تير پيوند در كنار ستون واقع شده باشد اتصال آن به ستون بايد صلب باشد. در دهه هاي گذشته آئين نامه مذكور مقرر مي كرد كه اين اتصال مطابق قابهاي ويژه طراحي گردد، ولي پس از وقوع زلزله نورثریج 1994 بسياري از قابهايي كه به اين شكل طراحي و اجرا شده بودند دچار تخريب شدند. لذا از آن به بعد آئين نامه AISC طرح و اجراي اين اتصال را مجددا در برنامه تحقيقاتي خود قرار داد كه هنوز نتايج قطعي آن منتشر نشده است. در این مدلسازی به بررسی رفتار چندين نمونه اتصال تير پيوند به ستون به روش اجزاي محدود در نرم افزار Abaqus پرداخته شده است. پارامترهاي متغير در اين تحقيق، جرئيات اتصال، طول تير پيوند و مقطع تير پيوند مي باشد.

 

COM_CONTENT_MAGHALEH_MARJA :

Okazaki T. ,Michael D. Engelhardt b, A.Drolias c, E.Schell d, Jong-Kook Honge Chia-Ming Uangf, (2009), “Experimental investigation of link-to-column connections in eccentrically braced frames ”, Journal of Constructional Steel Research 65 (2009): PP 1401-1412