سازه بنایی

مدلسازی سازه بنایی در آباکوس

اتصالات نامناسب بین اجزا سازه بنایی باعث ایجاد آسیب دیدگی و تخریب در برابر زلزله میگردد.مدل کردن سازه های بنایی تحت بار گذاری استاتیکی و دینامیکی در مقایسه با مدلهای آزمایشگاهی بسیار کم هزینه میباشند اما بایستی دقت داشت که این مدلها زمانی نتیجه درست و دقیقی ارائه میدهند که اجزا و اندرکنش بین آنها و اعمال نیروها به درستی در مدلسازی صورت گرفته باشد.سازه های بنایی به دلیل وجود درزها به صورت افقی و عمودی دارای رفتار ناهمسانگردیست که خصوصیات نرمی و مقاومتی ارتوتروپیکی از خود نشان میدهد که نه تنها به خصوصیات مصالح تشکیل دهنده بلکه به اندرکنش بین مصالح نیز بستگی دارد.بر اساس این فرضیات محققان برای آنالیز سازه های بنایی و مدلسازی سازه بنایی در آباکوس Abaqus دو روش مدلسازی میکرو و ماکرو را مورد بررسی قرار میدهند . در این قسمت به مدلسازی دیوار و سازه بنایی با بازشو و به صورت میانقاب و مقاومسازی با FRP پرداخته می شود.

Micro Macro Modelling Masonry Infill Frame Abaqus مدلسازی سازه بنایی آباکوس میانقاب قاب فولادی میکرو ماکرو

چکیده: با استفاده از نرم‌افزار ABAQUS  ‌مطالعاتی به صورت تحلیلی، در رابطه با تاثیر بازشو و کلاف‌بندی اطراف آن در رفتار لرزه‌ای قاب‌های فولادی با میانقاب مصالح‌بنایی انجام شده است.

Free Abaqus Tutorial Masonry Wall Model Download

چکیده : ساختمانهای بنایی مسلح به لحاظ فنی و اقتصادی گزینه مناسبی برای کشور زلزله خیز ایران می باشند. اتصالات نامناسب بین اجزا این سازه باعث ایجاد آسیب دیدگی و تخریب در برابر زلزله میگردد. درصد آرماتور بكار رفته در ديوار و نحوه اتصال دیوار و دال از مهمترين عوامل تاثيرگذار بر ایمنی این گونه سازه ها مي باشد.