COM_CONTENT_CHEKIDEH :

چکیده: تاکنون استفاده از قابهای خمشی مختلط دارای ستون بتنی و تیر فولادی که به اختصار آنها را RCS می‌نامند، در ساختمانهایی که در مناطق با لرزه‌خیزی کم یا متوسط هستند، مرسوم بوده است. در این مدلسازی به بررسی رفتار اتصال مرکب پرداخته می شود.

در این دسته از اتصالات، سعی براین است که از مشخصات برجسته فولاد و بتن در کنار یکدیگر، به بهینه‌ترین شکل استفاده گردد. در این پژوهش، تمامی اتصالات مورد بررسی دارای تیر پیوسته می‌باشند. برای تقویت اتصالات مختلط از ورق‌های تقویتی گوناگونی استفاده می‌شود، از جمله SBP، FBP و Double plate که تمامی این اجزا در اتصال تیر و ستون بکار می‌روند. در بررسی‌های انجام شده، علاوه بر این ورق‌ها، در چندین مدل، از ورق‌های تقویتی ساده در بال و جان تیر نیز استفاده شده است. مدلسازی ها در نرم افزار آباکوس انجام شده است.

COM_CONTENT_MAGHALEH_MARJA :

S. Alizadeh, Nader K.A. Attari, M.T. Kazemi, 2013. The seismic performance of new detailing for RCS connections. Journal of Constructional Steel Research 91, 76–88