COM_CONTENT_CHEKIDEH :

چکیده:

تیرهای کوپل معمولاً تیرهایی با دهانه کوتاه و ارتفاع زیاد هستند و چنانچه به تیرهای عمیق نزدیک شوند، آنگاه عملکرد مطلوبی در سازه نخواهند داشت و با احتمال شکست های زود هنگام برشی، سازه را دچار شکست ترد قبل از رسیدن به ظرفیت نهایی آن می کنند.

مهمترین ضعف در دیوارهای برشی کوپله (همبند)، تیرهای كوپله هستند. این تیرها دارای طولی كوتاه و عمقی زیاد هستند و اگر ضخامت آنها كم باشد، تبدیل به تیر عمیق می شوند كه رفتار مطلوبی ندارند. تیرهای كوپله معمولا از دیوارها ضعیف ترند و بر اثر حركت جانبی-خمشی دیوارها، چرخش قابل ملاحظه ای در محل اتصال دیوارها به تیرها اعمال می گردد و همین چرخش موجب تولید لنگر قابل توجه و نهایتا جاری شدن مقاطع تیرها می شود.در این مطالعه به بررسی تاثیر مقاومسازی تیر همبند با FRP بر روی ضریب رفتار و مقاومت و رفتار کلی دیوار برشی پرداخته می شود. مدلسازی ها در نرم افزار اجزا محدود Abaqus صورت می گیرد.

COM_CONTENT_MAGHALEH_MARJA :

Luciano Galano , Andrea Vignoli, - “ Seismic Behavior of Short Coupling Beams with Different Reinforcement Layouts”-ACI Structural Journal, V. 97, No. 6, November-December 2000-pp. 876-885