COM_CONTENT_CHEKIDEH :

چکیده : در طراحی سازه ها و بررسی پاسخهای آنها به بارهای دینامیکی، در حالتیکه سازه با محیط خاک در ارتباط باشد و همچنین اثرات متقابل خاک وسازه نیز موثر باشد،میزان تاثیر اندرکنش خاک وسازه به مشخصات آنها ونیز فرکانسهای بارگذاری بستگی خواهد داشت.لحاظ نمودن اثر اندرکنش بستگی به اهمیت سازه دارد ودر طراحی پروژه های مهم همانند

در طراحی سازه ها و بررسی پاسخهای آنها به بارهای دینامیکی، در حالتیکه سازه با محیط خاک در ارتباط باشد و همچنین اثرات متقابل خاک وسازه نیز موثر باشد،میزان تاثیر اندرکنش خاک وسازه به مشخصات آنها ونیز فرکانسهای بارگذاری بستگی خواهد داشت.لحاظ نمودن اثر اندرکنش بستگی به اهمیت سازه دارد ودر طراحی پروژه های مهم همانند مخازن ذخیره،این اثر بر پاسخ سیستم لحاظ میشود.در مخازن علاوه بر سازه مخزن،سیال داخل آن نیز جرم عمده ای دارد و در بارگذاریها نقش عمده ای دارد.در این مورد نیز بایستی اثرات اندرکنش سیال وسازه لحاظ شود.در این مطالعه رفتار مخزن زیرزمینی بتنی مسلح تحت بارگذاری انفجار سطحی بررسی شده است.این بررسی به لحاظ کیفی مانند بررسی محلهای حداکثر و حداقل تنش معادل فن میسز و کرنش پلاستیک که بیانگر محلهای حداکثر و حداقل آسیب دیدن میباشند ونیز بررسی مود تغییر شکل اعضای مخزن (دیوارهای قائم و سقف) انجام شده است.در انجام شبیه سازی تحلیلها اثرات اندرکنش خاک سازه سیال لحاظ شده است.برای بارگذاری مذکور، دو نوع خاک و دو نوع سیال در نظر گرفته شده است.از نرم افزار آباکوس جهت شبیه سازی مخزن وسیال وخاک پیرامون آن استفاده شده است.

COM_CONTENT_MAGHALEH_MARJA :

"Kh. Bargi and R.Dezvareh (2012)-“SEISMIC BEHAVIOR OF CONCRETE TANKS REGARDING SOIL STRUCTURE INTERACTION” -International Journal of Research in Engineering, IT and Social SciencesVolume2, Issue 6 , pp.24-34."