سازه بتنی

مدلسازی تیر و ستون و اسکلت سازه بتنی در آباکوس

مدلسازی سازه های بتنی در آباکوس نياز به دانش مكانيك رفتاري و ويژگي هاي خاص مواد مركب دارد. فرض اساسي مدل هاي خميري، باربرداري و بارگذاري مجدد با سختي اوليه می باشد و در صورتي مناسب است كه رفتار غيرخطي ماده بر اثر لغزش خميري بر روي سطوح داخلي ايجاد شود .مدلسازی سازه های بتنی در نرم افزار های تحلیلی مانند نرم افزار المان محدود آباکوس نیاز به مدلسازی رفتار دقیق بتن با احتساب مکانیک آسیب و ترک است. مكانيك آسيب ابزاري است كه براي شرح رفتار مصالح به فراواني استفاده شده است نظیر معیار CDP Concrete Damage Plasticity. در منحني تنش- كرنش بتن تحت بارگذاري رفت و برگشتي، به طور همزمان پديده كاهش سختي و كرنش پلاستيك قابل مشاهده است. در این قسمت به بررسی انواع مختلف سازه های بتنی نظیر دیوار برشی بتنی، فونداسیون بتنی، شمع های بتنی، دیوار حائل، تیر و ستون بتنی و مقاومسازی با FRP پرداخته می شود.

 تیر و اتصال مرکب تیر فولادی و ستون بتنی در آباکوس

چکیده: تاکنون استفاده از قابهای خمشی مختلط دارای ستون بتنی و تیر فولادی که به اختصار آنها را RCS می‌نامند، در ساختمانهایی که در مناطق با لرزه‌خیزی کم یا متوسط هستند، مرسوم بوده است. در این مدلسازی به بررسی رفتار اتصال مرکب پرداخته می شود.

BRB Modeling In Abaqus

چکیده:مهاربندهاي مقيد شده در برابرکمانش به دليل عدم كمانش، قادر به اتلاف انرژي زيادي بوده و روشی مناسب برای مقاوم سازی لرزه ای قابهای خمشی می باشد.دو نوع جدید سیستمهای مهاربندی که در طراحی سازه های جدید و بهسازی سازه های ضعیف مورد استفاده قرار میگیرد مهاربندهای کمانش ناپذیرBRB و دیوار برشی می باشد.

Reinforced Concrete Coupling Beams Modelling Abaqus

چکیده:

تیرهای کوپل معمولاً تیرهایی با دهانه کوتاه و ارتفاع زیاد هستند و چنانچه به تیرهای عمیق نزدیک شوند، آنگاه عملکرد مطلوبی در سازه نخواهند داشت و با احتمال شکست های زود هنگام برشی، سازه را دچار شکست ترد قبل از رسیدن به ظرفیت نهایی آن می کنند.

Concrete Filled Tublar Steel Column CFT Model In Abaqus

چکیده: یک مطالعه تحلیلی بر عملکرد ستونهای فلزی پرشده با بتن (CFT ) تحت بارهای محوری-خمشی انجام یافته است. از تحلیل سه بعدی اجزاء محدود در نرم افزار آباکوس  Abaqus با مدل الاستو-پلاستیک برای بتن استفاده شده است.

2

چکیده : خرابی ساختمانها دراثر وقوع زلزله لزوم مقاوم سازی و همچنین تکامل ایین نامه های طراحی دربرابر زلزله را ضروری می سازد باتوجه به لرزه خیزی کشور و تمایل به استفاده ازساختمانهای بتنی مقاوم کردن ستونها دربرابر نیروهای زلزله میتواند نقش مهمی درمقاوم سازی کل سازه ایفا کند

4

چکیده : در طراحی سازه ها و بررسی پاسخهای آنها به بارهای دینامیکی، در حالتیکه سازه با محیط خاک در ارتباط باشد و همچنین اثرات متقابل خاک وسازه نیز موثر باشد،میزان تاثیر اندرکنش خاک وسازه به مشخصات آنها ونیز فرکانسهای بارگذاری بستگی خواهد داشت.لحاظ نمودن اثر اندرکنش بستگی به اهمیت سازه دارد ودر طراحی پروژه های مهم همانند

زیر مجموعه ها

moghavem sazi

توضیحات در رابطه با مقاوم سازی

tir soton

توضیحاتی در رابطه با تیر و ستون

eskelet betoni

توضیحات در رابطه با اسکلت بتنی