بهسازی خاک

مدل بهسازی خاک

روش های بهسازی خاک ها به منظور تغییر خصوصیات خاک مورد استفاده قرار می گیرد که در نهایت منجر به کاهش نشست سازه، بهبود مقاومت برشی خاک و در نتیجه افزایش ظرفیت باربری آن، افزایش ضریب اطمینان در مقابل لغزش شیروانی خاکریزها و سدهای خاکی، کاهش خصوصیات فشرده شدن و تورم خاک می شوند. طرح و اجرای روش‌های گوناگون بهسازی خاک، شمع، میکروپایل، نیلینگ، آنالیز و اجرای روش‌های گوناگون جهت پایداری ترانشه‌ها، گودبرداری‌های عمیق در محیط‌های شهری، انکراژ، حفاری و تزریق، خاک مسلح و بکارگیری ژئوسنتتیک‌ها و از جمله روشهای بهسازی خاک می باشند که نیاز به تحلیل و طراحی دقیق قبل از اجرا دارند لذا مدلسازی روشهای فوق در نرم افزا های تحلیلی نظیر آباکوس امری مهم و ضروریست. در این قسمت با مدلهای مختلف بهسازی خاک در آباکوس آشنا می شوید و برخی فایلها را به صورت رایگان دانلود می نمایید.

Micropile Model In Abaqus Cae

چکیده: ريزشمع ها، شمع هايي با قطر كمتر از 300 ميليمتر هستند كه با حفر گمانه، قرار دادن آرماتور و تزريق دوغاب اجرا مي شوند.