انفجار

مدلسازی انفجار در آباکوسامروزه با گسترش روز افزون پژوهش و تحقیق پیرامون اثر گذاری بار انفجار بر سازه ها زوایای مختلف رفتار سازه در برابر بار انفجاری مورد مطالعه قرار گرفته است از آن جا که فشار ناشی از بار انفجاری رابطه مستقیم با جرم ماده منفجره مورد استفاده دارد لذا بررسی میزان اثر گذاری جرم ماده منفجره در رفتار سازه تحت اثر بار گذاری انفجار از اهمیت بالایی برخوردار است. مدلسازی بارگذاری انفجاری در نرم افزار آباکوس به دو روش بارگذاری فشاری و مدلسازی TNT و مدلسازی موج ناشی از انفجار است که در این روش تحلیل دینامیکیغیرخطی با در نظر گرفتن اثرات نرخ کرنش بالای ناشی از انفجار و مدلسازی ماده منفجره با استفاده مدل  ConWep در نرم افزار Abaqus انجام میگیرد.

3

چکیده : در طراحی سازه ها و بررسی پاسخهای آنها به بارهای دینامیکی، در حالتیکه سازه با محیط خاک در ارتباط باشد و همچنین اثرات متقابل خاک وسازه نیز موثر باشد،میزان تاثیر اندرکنش خاک وسازه به مشخصات آنها ونیز فرکانسهای بارگذاری بستگی خواهد داشت.لحاظ نمودن اثر اندرکنش بستگی به اهمیت سازه دارد.