در این مقاله به کمک گرادیان حرارتی پیش تنیده کردن دال بتنی آموزش داده شده است.

فرم درخواست دوره آموزشی

نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر است

ایمیل(*)
ورودی نامعتبر است

شماره تماس
ورودی نامعتبر است

موارد درخواستی
ورودی نامعتبر است